Leadership & Management 3.0+

Dlaczego Leadership & Management 3.0+

Świat zmienia się coraz szybciej. Żyjemy teraz w świecie opisywanym przez akronim VUCA (Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Zmienić się też musi sposób zarządzania firmami i zespołami.

Czytaj więcej...

Koncepcja Management 3.0

Leadership and change practices, czyli praktyki przywództwa i wprowadzania zmian, to – naszym zdaniem – klucz do sukcesu projektów realizowanych we współczesnym środowisku biznesowym. Na czym one polegają? Jak mogą je zastosować zarówno project managerowie, jak i menedżerowie zespołów, działów, a także dyrektorzy większych lub mniejszych firm? To niemal szekspirowskie pytanie „być albo nie być?” Odpowiedzi na te pytania dostarcza warsztat „Management 3.0”

Warsztat „Management 3.0 – Agile Leadership Practices” (terminy i ceny znajdziesz w tabeli), opracowany przez Jurgena Appelo i bazujący m.in. na jego książce „Management 3.0”, prezentuje idee i techniki zwinnego przywództwa i zarządzania, jakie mogą i powinny znaleźć powszechne niemal zastosowanie i jakie są niezbędne – dla sprawnego zarządzania we współczesnym środowisku biznesowym - menedżerom zespołów, działów i firm - menedżerom średniego i wyższego szczebla.

Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów oraz wartości. O ile jednak ustalanie celów jest już powszechną praktyką, to z wartościami mamy poważne problemy. Wartości często nie są identyfikowane i uzgadniane wspólnie z zespołem projektowym. Często bywa gorzej: wartości firmy lub zespołu nie są skorelowane z zachowaniami i działaniami ludzi w zespole. A przecież spójne cele i wartości mogą pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji w niepewnym i złożonym środowisku biznesowym i projektowym. Wartości są fundamentem dla decyzji projektowych lub decyzji zespołu i dla później podejmowanych działań.

Czytaj więcej...

Warsztat: Mój świat lidera

Przyszłość zarządzania? To kompetentne zespoły i ludzie pracujący na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych. To także, a może przede wszystkim, liderzy zarządzający systemem pracy, a nie zarządzający ludźmi „w starym stylu”. To liderzy mający wizję i cele zespołu i/lub firmy, promujący wartości stanowiące fundament dla decyzji biznesowych i/lub projektowych i dla podejmowanych działań, działający zgodnie z przyjętymi razem z zespołem wartościami. To Liderzy 3.0. działający wg nowego, aktualnie wyłaniającego się paradygmatu dostosowanego do świata VUCA (Vunerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).

Czytaj więcej...

Warsztat: Lider 3.0 i samoorganizacja w praktyce

Doświadczenia wielu firm wskazują, że w czasach VUCA przyszłością zarządzania staną się kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, wspierane przez liderów będących „servant leader” zarządzających systemem pracy, a nie ludźmi. Będą to liderzy potrafiący stworzyć samo-organizujące się zespoły; zespoły zaangażowane w realizowane prace, biorące odpowiedzialność za dostarczane produkty, czerpiące satysfakcję i zadowolenie z pracy.

Czytaj więcej...

Warsztat: Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

Dobry menedżer i lider, elokwentny dyskutant jest w stanie szybko pokonać  swojego rozmówcę, udowodnić mu niższość i zmusić do przyznania racji. Podejścia takie, jak Management 3.0, servant leadership stawiają na współpracę, na partnerskie relacje pomiędzy liderem i zespołem oraz osobami, od których kooperacji zależy powodzenie i przyszłość firmy, czy projektu. W praktyce jednak w rozmowie, w sporze i dyskusjach niezwykle często jesteśmy bardzo konfrontacyjni i rywalizacyjni, choć cechy te niekoniecznie sprzyjają współpracy.

Czytaj więcej...

Droga do systemu zarządzania Management 3.0 - samo-organizacji zespołów w firmie

„I have a dream ... „

Jako menedżer lub szef firmy, działu lub jako lider zespołu marzysz zapewne o zmianie metod i organizacji i systemu pracy, na taki w którym:

  • Robota „sama się będzie robiła”
  • Pracownicy będą zadowoleni, kreatywni, pełni energii i inicjatywy
  • Ty ja ko menedżer będziesz mógł zajmować się strategią, rozwojem firmy i ludzi z którymi współpracujesz oraz zarządzaniem całym systemem pracy

Niejako w wyniku oddziaływania w/w elementów pojawią się efekty i korzyści biznesowe.

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebooku!