Jerzy Stawicki

Dr Jerzy Stawicki jest ekspertem specjalizującym się w zagadnieniach zarządzania projektami, zarządzania portfelem projektów, budowy organizacji projektowej oraz zastosowaniach Zarządzania Ograniczeniami (ang. Theory of Constraints) w zarządzaniu projektami.

Od 2003 r. prowadzi firmę JS PROJECT specjalizującą się w doradztwie biznesowym, audytach, zarządzaniu projektami i szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, portfelem projektów i PMO. Przeszkolił wielu specjalistów z różnych firm zarówno w ramach działalności JS PROJECT, jak i we współpracy z Akademią Biznesu SAP. Realizował prace doradcze w zakresie metodyk zarządzania projektami, tworzenia Centrum Zarządzania Projektami oraz prowadził audyty projektów wdrożeniowych.

W okresie 1995–2003 pracował w SAP Polska, gdzie m.in. pełnił funkcję kierownika projektów wdrożeniowych SAP R/3. Jednocześnie realizował przeglądy projektów w ramach SAP Review Program i był z ramienia SAP członkiem Komitetu Sterującego kilku projektów wdrożeniowych (TVP SA, NFOŚiGW). Wcześniej przez kilka lat pracował w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, a następnie jako konsultant w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania w Siemens-Nixdorf oraz ICL Poland.

Jest członkiem PMI i założycielem PMI Warsaw Poland Chapter, a także członkiem IPMA Polska. Posiada certyfikaty PMP® (Project Management Professional), Prince2® Practitioner, Agile Project Management Registered Practitioner, CPIM (Certified in Production and Inventory Management), CPM (Certified Project Manager), Level C.

Olgierd Annusewicz

Dr Olgierd Annusewicz jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi zajęcia z retoryki i erystyki, sztuki negocjacji, metod reklamy i promocji, reklamy politycznej, marketingu wyborczego. Trener umiejętności społecznych i konsultant biznesowy z dziesięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach z autoprezentacji, prezentacji, wystąpień publicznych i komunikacji a w szczególności z perswazyjnego użycia języka. Prowadzi także szkolenia z negocjacji i zarządzania ludźmi. Realizuje autorskie programy szkoleniowe oparte o wyniki badań potrzeb szkoleniowych, przeprowadza audyty kompetencji umiejętności menadżerskich.

Doradza w obszarze kształtowania wizerunku i prezentacji marketingowych. Zarządzał projektem rebrandingu jednej z firm konsultingowych. Jako konsultant wspiera budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych. Jest autorem narzędzi do efektywnego planowania rozwoju zawodowego członków zespołów projektowych.

Szkolił i doradzał osobom pracującym w organizacjach pozarządowych, politycznych, naukowych oraz biznesowych w tym: Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Frito Lay Poland, Cadbury Wedel, Volvo Polska Samochody Ciężarowe, Bank PEKAO SA, Credit Suisse Life and Pensions, Allianz Polska, ING Bank Śląski, Zepter International Poland, Abbot Labboratories, FFiL Śnieżka SA., Baker&McKenzie, IT Experts, SI Consulting, Bianor, Netia SA, Polska Telefonia Cyfrowa, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Linie Lotnicze LOT SA. Ma doświadczenie w szkoleniu za granicą w języku angielskim.

Magdalena Robak

Magdalena Robak - psycholog organizacji i pracy, pragmatyczny umysł o humanistycznym wykształceniu. Zafascynowana zarządzaniem projektami. Jest trenerem, doradcą, facylitatorem, wykładowcą. Pracując od studiów „na swoim” z jednej strony zachowała wiarę i trochę idealistyczne, pozytywne nastawienie do tego, że „każdy może”, zaś z drugiej poznała (czasem boleśnie i na własnej skórze) realia rządzące biznesem. W pracy łączy konkretne, biznesowe narzędzia i nastawienie na namacalne rezultaty z uważnością oraz szacunkiem dla potrzeb i doświadczeń Klientów.

Od ponad 20 lat pomaga menedżerom (w tym menedżerom projektów) i pracownikom rozwijać ich kompetencje i ulepszać zarządzanie zespołem, obsługę Klientów i efektywność osobistą. Wspiera zarządzających w doskonaleniu jakości zarządzania (w tym podejścia oparte o wartości, rezultaty, myślenie projektowe) oraz polityki personalnej (selection/assessment/development center, systemy ocen pracowniczych). W tych obszarach prowadzi projekty rozwojowe dla przedsiębiorstw państwowych, korporacji i MŚP. Pracowała z wieloma różnymi branżami i wielkościami firm.

W latach 1998-2009 prowadziła warsztaty „Zarządzanie personelem”, „Warsztaty negocjacyjne” oraz „Techniki sprzedaży” dla Warszawskiej Szkoły Reklamy. W latach 2005-2016 była kierownikiem oraz wykładowcą modułów praktycznych na Uniwersytecie SWPS („Organizacja pracy – elementy podejścia projektowego” w module „Zarządzanie zespołem”, „Ja w projekcie – rola lidera zespołu”).

W latach 2003-2015 pracowała w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych, jako trener, ewaluator projektów i rezultatów projektów, analityk, lider zespołów.

Należy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) oraz International Project Managemenet Association (IPMA; jest także asesorem PPEA IPMA). Jest współtwórcą i certyfikowanym użytkownikiem „BlitzGrow – innowacyjna metoda wdrożenia idei flexicurity w przedsiębiorstwie” (metody w pełni opartej na podejściu projektowym do kompleksowego rozwoju organizacji).    

W 2016 roku uzyskała certyfikację facylitatora Clean (specjalizacja indywidualna i zespołowa) oraz zaangażowała się w promowanie w Polsce podejścia Clean Language Facilitation. Robi to zarówno w wersji „mieszanej” (łącząc – w ramach marki Clan Dynamics – Clean Language, pracę z przestrzenią i metaforą oraz rozwój konkretnych kompetencji organizacyjnych i osobistych), jak i „czystej” (wspierając działania organizacyjne, marketingowe, szkoleniowe oraz rozwojowe Clean Coaching Polska).

Ze względu na swoją pasję integruje metodę Clean z narzędziami zarządzania w projektach (na poziomie pracy z zespołami i interesariuszami). Liczy na to, że niedługo w Polsce – podobnie, jak za granicą – dla coachów agile, członków zespołów oraz PMów będzie to standardowe narzędzie do pracy z ludźmi w projektach.

…ponieważ jej marzeniem jest, by i organizacje, i zespoły, i ludzie świadomie kształtowali swoją drogę.

Dariusz Ciechan

Dariusz Ciechan PMP, PRINCE2P, MSPP, ITIL, SixSigma Yellow Belt,

Doświadczony kierownik projektów i programów oraz założyciel firmy konsultingowo-szkoleniowej AlterV. Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu ICT, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług, zmian organizacyjnych przedsiębiorstw. Przekazuje wiedzę praktyczną studentom UMK, WSB i Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, a także uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.  Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach.

Jako aktywny wolontariusz PMI Poland Chapter propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach

Ireneusz Przybyłek

Ireneusz Przybyłek - trener biznesowy, łączący praktyczne doświadczenie i zdobytą wiedzą w zakresie sprzedaży, marketingu, business development, zarządzania i kierowania projektami. Zdobywał je przez ponad 25 lat pracy zawodowej pracując w wielu firmach, na różnych stanowiskach i szczeblach kariery. Doświadczył bezpośrednio wielu praw rządzących biznesem. Poznał „obie strony medalu” tj. pracę po stronie klienta i dostawcy. Przez lata zebrał bardzo cenną wiedzę i doświadczenia praktyczne, którymi chętnie dzieli się ze swoimi słuchaczami. Wiedzę i praktyczne doświadczenie uzupełnia i weryfikuje wiedzą teoretyczną i metodyczną, zdobytą na studiach podyplomowych, specjalistycznych szkoleniach oraz dzięki literaturze fachowej.

Cechuje go ciągłe poszukiwanie i dostarczanie odbiorcom nowej, jeszcze niespopularyzowanej wiedzy praktycznej, która może przynieść wiele korzyści i dać przewagę nad konkurencją. Jednocześnie stale znajduje, kreuje i doskonali własne metody przekazywania wiedzy i trenowania umiejętności, które podnoszą efektywność przyswajania wiedzy. Te wszystkie elementy tworzą z niego trenera, szkoleniowca pobudzającego do myślenia.  

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii, Podyplomowych Studiów SGH z zakresu Business Intelligence, oraz Akademii Trenera Biznesu.

Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów GIS, ERP, BI, metodyk zarządzania (Strategiczna Karta Wyników, LeanStartup), kierowania projektami (PRINCE2, ASAP, FIDIC). Kreował i nadzorował realizację przedsięwzięć biznesowych o skali setek tysięcy, jak i dziesiątków milionów złotych. Stworzył autorską koncepcję poprawy efektywności działania firm. Zbudował własną sieć współpracy biznesowej (networking), skupiającą duże grono ekspertów z różnych dziedzin.

Jego sportowa pasja to windsurfing, a ponadto fotografia sportowa, w której windsurfing zajmuje oczywiście czołowe miejsce.

Roma Kukurba

Roma Kukurba jest z zawodu wyuczonego i wykonywanego inżynierem  budownictwa w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, ukończyła studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Skończyła też studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ma uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze, licencję zarządcy. Koronnym dyplomem jest dyplom studiów podyplomowych z zarządzania projektami oraz  certyfikat IPMA B (pierwsza kobieta w Polsce). Od 12 pracuje jako kierownik projektu w biurze projektów  jest zaangażowana praktycznie w  projekty inwestycyjne: m.in. projektowała obiekty w branży budowlano – konstrukcyjnej, pełniła  nadzór autorski inwestorski, prowadzi projekty (wybór wykonawcy, realizacja), zajmuje się  się kontrolą budżetu, terminów, jakości, komunikacją z Klientem, negocjowaniem zmian.

Do ważniejszych projektów, które prowadziła jako Kierownik Projektu, należą: rozbudowa zakładu Philip Morris jako podwykonawca firmy Budimex Dromex, w zakresie pełnej dokumentacji i procedur urzędowych, budowa zakładu Johnson Controls w Siemianowicach Śląskich od momentu powstania koncepcji i wstępnych uzgodnień z urzędami do pozwolenia na użytkowanie, rozbudowa zakładu GMMP w Gliwicach (tzw. „Opel”) jako Inżynier Kontraktu- (pełny zakres Project Management).

Od 2010 dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektami w tym zarządzania projektami w branży budowlanej oraz szkolenia dotyczące różnych aspektów projektowych, jak: zarządzanie ryzykiem, komunikacja.

Maciej Bodych

Maciej Bodych ekspert w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów. Prowadził projekty informatyczne i doradcze z zakresu zarządzania projektami i portfelem projektów, wdrożenia biur projektów oraz oceny dojrzałości projektowej (m.in. OPM3®). Trener szkoleń z w/w zakresu. Od wielu lat wdraża w firmach systemy informatyczne do zarządzania projektami i portfelem projektów.

Pracował na stanowisku Menedżera Portfela Projektów w Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie był odpowiedzialny za wdrożenie i zarządzanie portfelem projektów Banku, coaching i mentoring kierowników projektów oraz wdrożenie metodyki i systemów do zarządzania projektami w firmie.

Od roku 2003 związany z Project Management Institute (PMI®), gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału Warszawskiego, Prezesa Oddziału Polskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Aktualnie w centrali PMI (USA) pełni rolę mentora odpowiedzialnego za oddziały w Europie Wschodniej.

Od 2005 roku certyfikowany PMP®. Posiada również certyfikaty z obszaru IT (inżynierii oprogramowania, testów) oraz z obszaru jakości (Audytor ISO 9001, Six Sigma Green Belt i BlackBelt).

Daniel Wojewódzki

Daniel Wojewódzki ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w oparciu między innymi o Zarządzanie Ograniczeniami, standard PMI, metodykę PRINCE 2.

W ostatnich latach realizował projekty dla takich przedsiębiorstw jak: Skanska, Compensa, ADB, IMPAQ, Polkomtel, Schenker, TUV NORD, Relpol, Thompson Multimedia i innych. Poprowadził również dziesiątki szkoleń organizowanych przez takie firmy jak ICAN (wydawca Harvard Busines Review Polska), Akademia SAP, Altkom Akademia czy PM Group.

Swoje pierwsze doświadczenia projektowe zdobywał przy wdrożeniach systemów klasy ERP. A specjalistyczną wiedzę dotyczącą Zarządzania Ograniczeniami i metody Łańcucha Krytycznego w trakcie współpracy z ekspertami certyfikowanymi przez Avraham Goldratt Institute. Uczestniczył również w szeregu konferencji i szkoleń poświęconych zarządzaniu projektami.
Specjalizuje się w budowaniu kompleksowych systemów projektowych poprawiających efektywność prowadzenia projektów, usprawnieniach organizacyjnych i wprowadzaniu nowych produktów.

Znajdź nas na Facebooku!