Warsztat: Management 3.0 - Agile Leadership Practices

Przyszłość zarządzania? To kompetentne zespoły i ludzie pracujący na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Czytaj więcej...

Management 3.0 w Warszawie i Krakowie

Nasze podejście do warsztatu Management 3.0

Program warsztatu Management 3.0, bazujący na standardowym programie szkolenia Management 3.0 (opisany na management 3.0.com), został przez nas zmodyfikowany w następujący sposób:

  • Więcej czasu poświęcamy na praktyki Management 3.0 oraz ćwiczenia realizowane w zespołach (na jakie podzieleni są uczestnicy warsztatu) oraz inspirujące dyskusje
  • Uwzględniamy praktyki przedstawione w książce Management 3.0 Workout
  • Dodaliśmy ćwiczenie Transformation Backlog

Każde z zagadnień prezentowanych podczas warsztatu zawiera co najmniej jedną grę lub ćwiczenie pozwalające zastosować poznaną praktykę lub zasadę w realiach projektowych. Każde ćwiczenie lub gra kończy się wspólnym omówieniem i dyskusją na temat dopasowania przedstawionych praktyk do własnej sytuacji uczestników.

Czytaj więcej...

Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów oraz wartości. O ile jednak ustalanie celów jest już powszechną praktyką, to z wartościami mamy poważne problemy. Wartości często nie są identyfikowane i uzgadniane wspólnie z zespołem projektowym. Często bywa gorzej: wartości firmy lub zespołu nie są skorelowane z zachowaniami i działaniami ludzi w zespole. A przecież spójne cele i wartości mogą pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji w niepewnym i złożonym środowisku biznesowym i projektowym. Wartości są fundamentem dla decyzji projektowych lub decyzji zespołu i dla później podejmowanych działań.

Czytaj więcej...

Warsztat: Mój świat lidera

Przyszłość zarządzania? To kompetentne zespoły i ludzie pracujący na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych. To także, a może przede wszystkim, liderzy zarządzający systemem pracy, a nie zarządzający ludźmi „w starym stylu”. To liderzy mający wizję i cele zespołu i/lub firmy, promujący wartości stanowiące fundament dla decyzji biznesowych i/lub projektowych i dla podejmowanych działań, działający zgodnie z przyjętymi razem z zespołem wartościami. To Liderzy 3.0. działający wg nowego, aktualnie wyłaniającego się paradygmatu dostosowanego do świata VUCA (Vunerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).

Czytaj więcej...

Warsztat: Lider 3.0 i samoorganizacja w praktyce

Doświadczenia wielu firm wskazują, że w czasach VUCA przyszłością zarządzania staną się kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, wspierane przez liderów będących „servant leader” zarządzających systemem pracy, a nie ludźmi. Będą to liderzy potrafiący stworzyć samo-organizujące się zespoły; zespoły zaangażowane w realizowane prace, biorące odpowiedzialność za dostarczane produkty, czerpiące satysfakcję i zadowolenie z pracy.

Czytaj więcej...

Warsztat: Inteligencja emocjonalna w zespole i projekcie

Chcesz dowiedzieć się czym jest inteligencja emocjonalna i jakie są podstawowe kompetencje inteligencji emocjonalnej? Jak można ją rozwinąć i wykorzystać w zarządzaniu projektem, w szczególności w komunikacji projektowej i zarządzaniu konfliktem?

Taką  właśnie wiedzę oraz kompetencje zdobędziesz podczas warsztatu "Inteligencja emocjonalna w zespole i projekcie". Projekty jak i praca operacyjna to przede wszystkim praca ludzi i współpraca między nimi. Stąd też dla sukcesu projektu i prac operacyjnych nie wystarcza już znajomość procesów i technik zarządzania projektami i prostych technik zarządzania zespołem. Konieczna jest także, a może nawet przede wszystkim, znajomość ludzi, ich zachowań, emocji i odczuć oraz znajomość własnych zachowań i emocji. Konieczna jest więc inteligencja emocjonalna, konieczny jest emocjonalnie kompetentny zespół i lider.

Czytaj więcej...

Warsztat: Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

Dobry menedżer i lider, elokwentny dyskutant jest w stanie szybko pokonać  swojego rozmówcę, udowodnić mu niższość i zmusić do przyznania racji. Podejścia takie, jak Management 3.0, servant leadership stawiają na współpracę, na partnerskie relacje pomiędzy liderem i zespołem oraz osobami, od których kooperacji zależy powodzenie i przyszłość firmy, czy projektu. W praktyce jednak w rozmowie, w sporze i dyskusjach niezwykle często jesteśmy bardzo konfrontacyjni i rywalizacyjni, choć cechy te niekoniecznie sprzyjają współpracy.

Czytaj więcej...

Szkolenie: Przywództwo i mechanizmy procesu grupowego

Praca z ludźmi: przewodzenie i kierowanie ludźmi wymaga od lidera i menedżera nie tylko wiedzy oraz praktycznej znajomości zasad zarządzania zespołem, ale także znajomości reguł i mechanizmów rządzących procesem interakcji i relacji zachodzących w grupie i zespole, tzw. dynamiki procesu grupowego. Dopiero osadzenie posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia z zakresu zarządzania zespołem (projektowym i nie tylko projektowym) na fundamencie procesu grupowego pozwala na lepsze zrozumienie zachowań ludzi, a tym samym na efektywniejsze, sprawniejsze i właściwsze przewodzenie zespołowi. Dopiero wtedy można być liderem 21-ego wieku.

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebooku!