TeamFlow Manager – gra symulacyjna (poziom: podstawowy)

Pierwsza z cyklu symulacji - TeamFlow Manager.

Cel symulacji

Celem symulacji TeamFlow Manager jest poznanie przez jej uczestników – drogą doświadczania i eksperymentowania w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej, pokazującym proste środowisko pracy zespołu - podstawowych praktyk Flow Management, bazujących na Lean, Kanban,Theory of Constraints (TOC) i psychologii przepływu, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów na tablicy Kanban
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy

Zastosowanie w praktyce przez zespół projektowy poznanych podczas symulacji praktyk Flow Management umożliwi uzyskanie:

 • Stabilniejszego środowiska pracy
 • Większej przewidywalności dostarczania produktów
 • Lepszej współpracy w zespole.

Plan symulacji

- Flow Management i Kanban jako odpowiedź na wyzwania zarządzania projektami i pracami.

- Podstawowe praktyki Flow Management:

 • Wizualizacja procesu i zadań
 • Podstawy zarządzania przepływem
 • Wybrane metryki

- Gra symulacyjna:

 • Runda 1: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 2: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 3: 10 dni
 • Retrospektywa gry symulacyjnej

- Podsumowanie szkolenia:

 • Q&A
 • Najważniejsze punkty i zagadnienia szkolenia

Czas trwania

Symulacja może być przeprowadzona w dwóch następujących wariantach:

 1. Tylko jako gra symulacyjna, trwająca około 4 godziny
 2. Jak cało-dniowy warsztat TeamFlow, obejmujący 4-godzinną symulację i część warsztatową dotycząca podstawowych praktyk Flow Management

Koszt i liczba uczestników symulacji

Symulacja realizowana jest przez 5-cio osobowy zespół uczestników a prowadzona przez jednego facylitatora - eksperta Flow Management. W przypadku gry symulacyjnej, w której jednocześnie uczestniczą dwa 5-cio osobowe zespoły, każdy z nich jest prowadzony przez innego facylitatora.

Równolegle w symulacji mogą uczestniczyć maksymalnie 4-ry zespoły, a symulację prowadzi wtedy dwóch facylitatorów.

Koszt udziału 5-cio osobowego zespołu w symulacji TeamFlow Manager to:

 • Symulacja ½ dnia: 2299 PLN + VAT
 • Warsztat całodniowy: 4499 PLN + VAT

Odbiorcy

Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych, pragnący poznać podejście Flow Management: jego praktyki i metryki, rozpoczynający wędrówkę po świecie Flow Management.

Wymagania wstępne

Pewne doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi). Nie jest wymagana znajomość Flow Management i podejścia Kanban.

Formy zajęć

 • Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Businessmap (dawniej Kanbanize)
 • Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
 • Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników

Symulacje powiązane

Symulacja jest pierwszym elementem cyklu symulacji, obejmujących ponadto: