Wprowadzanie metod zwinnego przywództwa - konsultacje

„I have a dream ... „

Jako menedżer lub szef firmy, działu lub jako lider zespołu marzysz zapewne o zmianie metod i organizacji i systemu pracy, na taki w którym:

 • Robota „sama się będzie robiła”
 • Pracownicy będą zadowoleni, kreatywni, pełni energii i inicjatywy
 • Ty ja ko menedżer będziesz mógł zajmować się strategią, rozwojem firmy i ludzi z którymi współpracujesz oraz zarządzaniem całym systemem pracy

       i niejako w wyniku oddziaływania w/w elementów pojawią się efekty i korzyści biznesowe.

Jeśli faktycznie to jest Twoim marzeniem, to proponujemy wspólną wędrówkę Twojej firmy (lub Twojego zespołu) i konsultantów JS PROJECT dla zrealizowania tego marzenia i zbudowania firmy i/lub zespołów działających wg zasad samo-organizacji, realizujących strategie biznesowa, przynoszących efekty biznesowe. Wędrówkę dla urzeczywistnienia powyższych punktów.

Jak pewnie wiesz coraz więcej firm i zespołów zaczyna obecnie przyjmować samo-organizację, jako podstawowy model swojego działania. Niektóre z doświadczeń takich firm są opisane m.in. przez Fredericka Laloux w książce „Pracować inaczej”, przez I.Getza i B.Carneya w „Freedom Inc.”, czy w książce „Connected company”.

Nasze podejście bazuje na koncepcji Management 3.0 - opisanej w książce Jurgena Appelo „Management 3.0” oraz kolejnych jego książkach: „Management 3.0 Workout” i „Managing for Happiness” - uzupełnianej przez nas o inne stosowane i sprawdzone pomysły, podejścia i techniki. Od 2014 roku prowadzimy warsztaty dotyczące zwinnego przywództwa oraz projekty wprowadzenia zasad i praktyk zwinnego przywództwa w firmach i zespołach.

Jak więc wygląda droga do systemu efektywnego i skutecznego zarządzania?

Zapraszamy najpierw do lektury, a następnie do … wspólnej wędrówki po tej drodze.

Co to jest Management 3.0

Management 3.0 (dalej w skrócie: MGT 3.0) będący zbiorem:

 • zasad (np. oczarowanie klienta, autonomia i upełnomocnienie zespołów, zaufanie i transparentność) and
 • praktyk (np. tablica upełnomocnienia, mapy osobiste, wykres celebracji)

to:

 • System zarządzania w organizacji, bazujący na:
  • Upełnomocnieniu (ang. empowerment) i samo-organizacja zespołów
  • Menedżerach w roli liderów, coach-ów, przywódców służebnych, wizjonerów i strategów, zarządzających systemem, a nie ludźmi
 • System pracy, w którym „wszyscy jesteśmy menedżerami” (liderami)
 • System pracy dający satysfakcję, zadowolenie, szczęście ludziom i wskutek tego przynoszący efekty biznesowe.

2. Droga do systemu efektywnego i skutecznego zarządzania - w skrócie:

Droga jaką proponujemy do zbudowania takiego systemu zarządzania wygląda w skrócie oto tak:

1. Przeprowadzenie dedykowanego dla firmy i/lub zespołu warsztatu "Zwinne przywództwo 2023" lub jego wersji zaawansowanej.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dwu-dniowego warsztatu, prezentującego zasady oraz wybrane praktyki / zaawansowane praktyki.

Warsztat poprzedzony jest krótką analizą aktualnej sytuacji w firmie, stanu samoorganizacji i znajomości oraz praktycznego zakresu stosowania różnych praktyk  samo-organizacji.

Opis warsztatu "Zwinne przywództwo 2023" znajdziecie TUTAJ

Opis warsztatu "Zwinne przywództwo 2023 – zagadnienia zaawansowane" znajdziecie TUTAJ

Zarówno program, jak i przebieg oraz czas trwania w/w warsztatów mogą być dostosowane do potrzeb i oczekiwań, jak i aktualnego poziomu dojrzałości w zakresie samo-organizacji.

Powyższe warsztaty przekazują informacje i wiedzę nt. zasad i praktyk zwinnego przywództwa wybranych praktyk. Jednym z produktów warsztatów jest tzw. „backlog transformacji” – spriorytetyzowana lista działań niezbędnych dla wprowadzenia zasad i praktyk zwinnego przywództwa w organizacji.

2. Przygotowanie i zaplanowanie projektu wprowadzenia zwinnego przywództwa:

Zbudowanie systemu zarządzania, wykorzystującego samo-organizację nie jest  ”zwykłym” projektem wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych. To projekt istotnej transformacji zarówno sposobu myślenia (ang. mind-set), jak i sposobu funkcjonowania (stosowane praktyki i metody pracy) firmy i/lub zespołów, wpływającej na wielu pracowników i na wielu menedżerów.

Dlatego też projekt realizowany jest z wykorzystaniem podejścia Lean Change Management, polegającego m.in. na:

 • Przygotowaniu planu strategicznego projektu w postaci 1-stronicowej tzw. kanwy
 • Ustalaniu zakresu wprowadzanej zmiany z osobami, których będzie dotyczyć
 • Przygotowaniu „zwinnego” planu realizacji projektu, wykorzystującego:
  • Eksperymenty i uczenie się
  • Cykl Lean Change: Insights – Options – Experiments (pomysły – opcje – eksperymenty).

Przygotowanie projektu zbudowania systemu zarządzania i samo-organizacji – zgodnie z Lean Change Management - obejmuje:

 • Przeprowadzenie analizy sytuacji aktualnej (as-is analysis), analizy kultury oraz oceny dojrzałości w zakresie metod i technik samo-organizacji oraz zwinnego przywództwa
 • Opracowanie wizji firmy, działu lub zespołu działającego wg zasad zwinnego przywództwa
 • Opracowanie planu strategicznego projektu zbudowania systemu zarządzania w postaci 1-stronicowej tzw. kanwy projektu, obejmującej m.in. cele, wizję, korzyści, ryzyka, backlog zadań
 • Stworzenie zespołu agentów zmiany, liderującego wprowadzeniu systemu zarządzania

3. Budowanie systemu zarządzania - wprowadzanie zasad i praktyk zwinnego zarządzania w formie projektu doradczego, obejmującego  konsulting, coaching i warsztaty

Zaakceptowanie kanwy projektu przez jego Sponsora umożliwia przejście do etapu budowy systemu zarządzania.

Budowanie systemu obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • Przygotowanie lidera/liderów 3.0:
  • Określenie roli i zadań:
   • Lidera firmy lub departamentu
   • Liderów zespołów
  • Określenie metafor lidera 3.0 i analiza jaki mogą być one przeniesione na praktykę menedżerską
  • Określenie niezbędnych kompetencji lidera/liderów 3.0 oraz metod rozwijania tych kompetencji
 • Stopniowe wprowadzanie systemu i samo-organizacji (przechodzenie na upełnomocnione zespoły), obejmujące m.in.:
  • Budowanie zaufania m.in. przez wprowadzenie transparentności
  • Wzajemne poznanie się współpracujących ludzi, poprzez wprowadzenie i stosowanie takich technik, jak: Personal Map, Moving Motivators, itd.
  • Wprowadzanie systemu upełnomocniania, bazującego na tzw. tablicach upełnomocniania
  • Rozwijanie zespołów i poszczególnych pracowników – rozwijanie kompetencji umożliwiających funkcjonowanie w modelu samo-organizacji
  • Wprowadzenie innych elementów zwinnego zarządzania, w szczególności:
   • Wprowadzenie kultury feedbacku
   • Wprowadzenie metod i praktyk komunikacji w duchu agile-owym
  • Wypracowanie i wprowadzenie do praktyki organizacji konkretnych rozwiązań systemowych dotyczących takich zagadnień, jak:
   • System celów, rezultatów i ich mierników – tzw. OKR dla organizacji, departamentu i/lub zespołów
   • Struktury organizacyjne umożliwiające funkcjonowanie w modelu samo-organizacji
   • System tablic decyzyjnych i metody podejmowania decyzji zgodne z zasadami samo-organizacji i powiązany z wypracowanymi strukturami organizacyjnymi
   • Zaawansowane motywacje pracowników
   • Inne – w zależności od zidentyfikowanych potrzeb firmy

Projekt będzie realizowany następującymi metodami:

 • Sesje warsztatowe dotyczące określenie zakresu prac planowania prac, prowadzone/moderowane przez konsultantów JS PROJECT
 • Warsztaty dotyczące poszczególnych tematów zakresu projektu (np. opracowanie wizji, analiza stanu aktualnego, itp.)
 • Warsztaty dotyczące wybranych praktyk zwinnego zarządzania
 • Konsultacje i Coaching stosowania praktyk zwinnego przywództwa i zarządzania w zespołach firmy
 • Retrospektywy – podsumowania prac zrealizowanych przez zespoły firmy
 • Obserwacje pracy i stosowanych w zespołach praktyk i technik

Lider projektu ze strony JS PROJECT: Dr Jerzy Stawicki

Chcesz wiedzieć więcej albo od razu rozpocząć wędrówkę w stronę systemu zwinnego zarządzania? Skontaktuj się z nami.

Bo, jak mawiał prekursor nowoczesnego zarządzania, chiński filozof Lao-Tse: „żeby przejść tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok”.

Znajdź nas na Linked In!