Zmiany w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition

Wprowadzenie:

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) to opracowany przez Project Management Institute (PMI)® globalny standard, a właściwie kompendium wiedzy z zarządzania projektami, zawierający wskazówki dotyczące zarządzania pojedynczym projektem.

PMI® zaktualizował PMBOK® Guide tworząc Sixth Edition. Weszła ona w życie 6 września 2017. Natomiast od 26 marca 2018 wejdzie w życie zmodyfikowany egzamin PMP®, a od 25 maja 2018 także zmodyfikowany egzamin CAPM®.

 

Jako REP PMI aktualizujemy obecnie materiały szkoleniowe dotyczące naszych szkoleń opartych na PMBOK® Guide, tj. :

Praca nad aktualizacją materiałów ułatwiła przygotowanie niniejszego tekstu, opisującego najważniejsze zmiany w PMBOK® Guide Sixth Edition.

Struktura pakietu PMBOK® Guide & Agile Practice Guide

Zasadnicza zmiana, widoczna już w momencie ściągnięcia przez członka PMI ze strony PMI  PMBOK® Guide 6th Edition, polega po pierwsze na tym, że PMI dostarcza pakiet obejmujący dwie książki:

 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, zawierający w środku (jako Cześć 2 opracowanie: The Standard for Project Management, liczący razem 756 stron
 2. Agile Practice Guide, przygotowany we współpracy PMI z Agile Alliance i opisujący agile-owe techniki i podejścia, liczący 168 stron.

W dalszej części niniejszego tekstu zajmę się zmianami w PMBOK® Guide. O samym Agile Practice Guide napiszę nieco później w odrębnym tekście.

Drugą widoczną zmianę można szybko wykryć po przejrzeniu spisu treści A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition. Zmiana ta polega na wprowadzeniu nowej struktury książki,obejmującej obecnie trzy części i Słownik (Glossary):

Część 1 zawiera wszystkie rozdziały zawarte dotychczas (tj. w PMBOK® Guide Fifth Edition) w sekcjach 1 do 13 (z uwzględnieniem zmian w sekcjach 1 -3 opisanych poniżej). Sekcje 4-13 zawierają opisy poszczególnych Obszarów Wiedzy (ang. Knowledge Area).

Część 2 zawiera: The Standard for Project Management, którego struktura zgodna jest z Grupami Procesów (ang. Process Groups) i zawiera następujące sekcje:

 1. Introduction: podsumowanie zawartości Sekcji 1 – 3 z Części 1.
 2. Initiating Process Group:  opis 2 procesów tej grupy
 3. Planning Process Group: opis 24 procesów tej grupy
 4. Executing Process Group: opis 10 procesów tej grupy
 5. Monitoring and Controlling Process Group opis 12 procesów tej grupy
 6. Closing Process Group: opis 1 procesu tej grupy (Integration: Close Project or Phase)

Opis każdej Grupy Procesów (sekcje 2 – 6) obejmuje (odpowiednio do charakteru Grupy):

 • Opis wejść i wyjść każdego z procesów należących do Grupy Procesów
 • Komponenty Planu Zarządzania Projektem
 • Przykłady Dokumentów Projektowych
 • Aktualizacje Planu Zarządzania Projektem i Dokumentów Projektowych.

Część 3 zawiera aneksy (także istniejące w PMBOK® Guide Fifth Edition) takie, jak:

 • X1: Sixth Edition Changes
 • X2: Contributors and Reviewers to PMBOK ® Guide – Sixth Edition
 • X3: Agile, Iterative, Adaptive, and Hybrid Project Environments (nowy składnik)
 • X4: Summary of Key Concepts for Knowledge Areas (nowy składnik)
 • X5: Summary of Tailoring Considerations for Knowledge Areas (nowy składnik)
 • X6: Tools and Techniques (nowy składnik)

Słownik (ang. Glossary)

Zmiany w Słowniku obejmują precyzyjniejsze opisy zawartych w nim pojęć. Słownik nie zawiera obecnie terminów nie występujących w Szóstej Edycji. Zawiera on następujące sekcje:

 1. Inclusions and Exclusions
 2. Common Acronyms
 3. Definitions

“Duże” zmiany PMBOK® Guide

Tzw. PM Framework, opisany w trzech pierwszych sekcjach (rozdziałach) został w dużym stopniu zmodyfikowany:

 • Sekcja 1 zachowując swój dotychczasowy tytuł (Introduction) została znacznie zmodyfikowana, koncentrując się na:
  • Kontekście inicjowania projektu oraz czynnikach prowadzących do stworzenia projektu
  • Zależnościach pomiędzy komponentami standardu (takimi jak: cykl życia projektu, faza projektu, bramka fazy (ang. phase gate), proces zarządzania projektem, grupa procesów zarządzania projektem, obszar wiedzy zarządzania projektem)
  • Zależnościach pomiędzy PMBOK® Guide oraz innymi standardami PMI i tzw. przewodnikami praktycznymi (jak: Managing Change in Organizations: A Practice Guide, Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide, Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide)
  • Nowo wprowadzonych tzw. Biznesowych dokumentach zarządzania projektem (ang. Project management business documents):
   • Project business case
   • Project benefits management plan
  • Sekcja 2 nazwana obecnie “The Environment in Which Projects Operate” (zamiast dotychczasowego tytułu “Organizational Influences and Project Life Cycle”) została także zmodyfikowana. Zawiera ona teraz:
   • Rozszerzony opis tzw. Enterprise Environmental Factors oraz Organizational Process Assets
   • Nową pod-sekcję: “Organizational systems”, opisującą:
    • Framaworki organizacyjnego governance (ang. Organizational governance frameworks)
    • Elementy zarządzania (ang. Management Elements)
    • Typy struktur organizacyjnych, w tym PMO
   • Sekcja 3 nazywa się teraz “Role of the Project Manager (PM”) zamiast “Project Management Processes”. Większość zmian dotyczy rozszerzonej roli Project managera, uwzględniającej PMI Talent Triangle®.

Grupy procesów (ang. Process Groups) i Obszary wiedzy (ang. Knowledge Areas) w PMBOK® Guide Sixth Edition

 • Grupy procesów i Obszary wiedzy są te same
 • Zmieniły się natomiast nazwy dwóch procesów:
  • Project Schedule Management (sekcja 6) zastępuje Project Time Management
  • Project Resource Management (sekcja 9) zastępuje Project Human Resource Management

Procesy w Obszarach Wiedzy (ang. Knowledge Areas) PMBOK® Guide Sixth Edition

 • Liczba procesów zwiększyła się z 47 do 49
 • Pojawiły się trzy nowe procesy:
  • Manage Project Knowledge (w: Integration Management; proces 4.4)
  • Control Resources (w: Resource Management, proces 9.6)
  • Implement Risk Responses (w: Risk Management, proces 11.6)
 • Jeden proces został przesunięty z: Schedule Management do Resource Management – dawny proces 6.4 Estimate Activity Resources jest teraz procesem: 9.2 Estimate Resources
 • Jeden proces został usunięty: Close Procurement (poprzednio proces 12.6 w Procurement Management).

Zmiany nazw procesów

PMBOK® Guide Sixth Edition

Proces

PMBOK® Guide Fifth Edition

Manage Quality

8.2

Perform Quality Assurance

Plan Resource Management

9.1

Plan Human Resources Management

Acquire Resources

9.2

Acquire Project Team

Develop Team

9.3

Develop Project Team

Manage Team

9.4

Manage Project Team

Monitor Communications

10.3

Control Communications

Monitor Risks

11.7

Control Risks

Plan Stakeholder Engagement

13.2

Plan Stakeholder Management

Monitor Stakeholder Engagement

13.4

Control Stakeholder Engagement

 

Zmodyfikowany opis każdego Obszaru Wiedzy (ang. Knowledge Area) - sekcje 4–13  PMBOK® Guide Sixth Edition

Opis każdego Obszaru Wiedzy zawiera teraz, na początku każdego Obszaru nowe elementy, takie, jak:

 • Key concepts (zebrane także w aneksie X4)
 • Trends and emerging practices
 • Tailoring considerations (zebrane także w aneksie X5)
 • Considerations for Agile / adaptive environments (zebrane także w anksie X3).

Zmiany w Grupach Procesów(ang. Process Groups) i w Obszarach Wiedzy (ang. Knowledge Area)

Chociaż nie zmieniły się Grupy Procesów, to zmienił się rysunek pokazujący je. Nie ma już dotychczasowego rysunku (rys. 3-3) pokazującego ich iteracyjny charakter. Pojawił się natomiast rys. 1.5 (strona 18) ilustrujący Grupy Procesów w kontekście generycznego Cyklu Życia Projektu i 10 Obszarów Wiedzy i pokazujący powiązania najważniejszych elementów PMBOK® Guide, tj:

 • Project Life Cycle
 • Project Phases
 • Phase gates
 • Project management processes
 • PM Process Groups
 • PM Knowledge Areas

Przyczyny zmiany nazw dwóch Obszarów Wiedzy (ang. Knowledge Area):

 • Dawny Project Time Management nazywa się obecnie Project Schedule Management, podkreślając znacznie harmonogramowania w ramach zarządzania projektem. To podejście zgodne jest z PMI’s Practice Standard for Scheduling.
 • Project Human Resource Management nazywa się obecnie Project Resource Management, uwzględniając w ramach tego Obszaru Wiedzy obok zasobów ludzkich także zasoby fizyczne.

Nowe procesy w Obszarach Wiedzy

Pojawiły się trzy nowe procesy w trzech różnych Obszarach Wiedzy, a jeden proces został usunięty.

Usunięty proces: 12.6 Close Procurements

Większość zawartości tego procesu uznano za nieistotną dla kierowników projektów, natomiast tę część, którą uznano za istotną włączono do procesu 12.5 Control Procurements lub do procesu 4.7 Close Project or Phase (w Integration Management) .

Uzasadnienie tej zmiany wydaje się być następujące:

 • Kierownicy projektów są niezbyt często upoważnieni do zamykania kontraktów
 • Precedens ustalony przez ISO 21500, gdzie większość podobnej zawartości do tej z procesu 12.6 PMBOK® Guide’s 12.6 znajduje się w Administer Procurements, czyli odpowiada procesowi 12.5.

Trzy nowe procesy

Trzy nowe procesy w PMBOK® Guide to:

 • 4.4 Manage Project Knowledge (Integration Management)
  • Zmiana ta potwierdza znaczenie zagadnień Knowledge Management w zarządzaniu projektem
  • Proces zorientowany jest na wykorzystywanie i tworzenie tzw. lessons learned w trakcie projektu.
 • 9.6 Control Resources (Resource Management)
  • Zmiana ta odpowiada zmianie zakresu Obszaru Wiedzy (uwzględnienie nie tylko zasobów ludzkich, lecz także zasobów fizycznych).
  • Proces ten zorientowany jest na zarządzanie tymi fizycznymi zasobami przez cały czas trwania projektu.
 • 11.6 Implement Risk Response (Risk Management)
  • Proces dotyczy implementacji reakcji na ryzyka; pojawił się jako eliminacja luki zidentyfikowanej przez praktyków zarządzania ryzykiem.

Szczegółowe zmiany w Obszarach Wiedzy (ang. Knowledge Areas)

W każdym Obszarze Wiedzy dokonano mniejszych, lub większych zmian. Zmiany te przedstawię w odrębnym tekście.

PMBOK, PMP, CAPM and the PMI Triangle are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!