Podsumowanie zmian w Obszarach Wiedzy (ang. Knowledge Areas) w w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition

Druga część tekstu dotyczącego zmian dokonanych w PMBOK® Guide Sixth Edition omawia szczegółowe zmiany w poszczególnych Obszarach Wiedzy.

4.0 Project Integration Management

 • Uwzględniono nowe, rozszerzono dotychczasowe strategiczne i biznesowe produkty, wspierające te właśnie aspekty PMI Talent Triangle®:
  • Plan zarządzania korzyściami (ang. Project Benefits Management Plan) – nowy element
  • Uzasadnienie biznesowe (ang. Business case) – zostało znacznie rozszerzone
 • Wprowadzono nowy process “Manage Project Knowledge” w ramach Executing Process Group
 • Mocno zaakcentowano tzw. lessons learned w trakcie trwania projektu
 • Obszar przejmuje niektóre informacje z procesu „Close Procurements”

5.0 Project Scope Management

 • Zaakcentowano zarówno zakres projektu, jak i zakres produktu (ang. project scope, product scope)
 • Zapewniono powiązanie z innym dokumentem PMI-owym, tj. Requirements Management Practice Guide
 • Zapewniono powiązanie z innym dokumentem PMI-owym, tj.  Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide
 • Uwzględniono temat współpracy kierownika projektu i analityka biznesowego
 • Opisano niektóre praktyki Agile-owe, istotne dla zakresu

6.0 Project Schedule Management

 • Wprowadzono nową nazwę (poprzednia: „Project Time Management”)
 • Proces “Estimate Resources” przesunięto do: Project Resource Management
 • Pominięto metodę Łańcucha Krytycznego (ang. Critical Chain)
 • Wprowadzono szczegółowe informacje o podejściu adaptacyjnym i iteracyjnym:
  • Uwzględniono takie techniki, jak: techniki zwinnego podejmowania decyzji (ang. agile decision-making techniques), planowanie wydania  (ang. release planning), sprint oraz spotkania planistyczne iteracji (ang. iteration planning meetings)
  • Nowy rysunek 6-20 pokazuje powiązania pomiędzy wizją produktu, planowaniem wydania i planowaniem iteracji

7.0 Project Cost Management

 • Obszar jest w zasadzie bez zmian

8.0 Project Quality Management

 • Przesunięto akcent z zapewnienia jakości (ang. Quality Assurance) na zarządzanie jakością (ang. Managing Quality); zmienia się też nazwa tego procesu (na 8.2. „Manage Quality”)
 • Zmodyfikowano listę technik wykorzystywanych w procesach zarządzania jakością
  • Zmodyfikowano listę technik dla procesów: 8.1, 8.2, 8.3,dokonując innego grupowania (na: zbieranie danych, analiza danych, reprezentacja danych)
  • Pominięto niektóre z klasycznych technik TQM, które nie są zbyt często stosowane w projektach, jak analiza Pareto
  • Pominięto tzw. 7 podstawowych technik jakości (ang. Seven basic quality tools)
  • Uwzględniono techniki doskonalenia jakości, jak: Plan-Do-Check-Act oraz Lean Six Sigma

9.0 Project Resource Management

 • Wprowadzono nową nazwę Obszaru Wiedzy: Project Resource Management (zamiast Project Human Resource Management), podkreślając znaczenie wszystkich zasobów, a nie tylko ludzi
 • Zmodyfikowano procesy w Obszarze wiedzy:
  • 9.1 Plan Resource Management (zmieniono nazwę procesu)
  • 9.2 Estimate Resources (wprowadzono proces znajdujący się poprzednio w Project Time Management)
  • 9.3 Acquire Resources
  • 9.4 Develop Team (drobna zmiana nazwy procesu)
  • 9.5 Manage Team (drobna zmiana nazwy procesu)
  • 9.6 Control Resources (wprowadzony nowy proces)
 • Zmieniono techniki stosowane w procesach: 9.3, 9.4, 9.5

10.0 Project Communications Management

 • Wyraźnie odróżniono dwa pojęcia:  Komunikacja (ang. Communication)  i Komunikacje (ang. Communications)
  • Komunikacja to proces transferu wiedzy, informacji i danych między osobami
  • Komunikacje to artefakty wykorzystywane w procesie komunikacji (raporty, prezentacje, spotkania, emaile, spotkania twarzą w twarz, etc.)
 • Zmieniono nazwę procesu 10.3 na Monitor Communications (poprzednio było “Control Communications”)
 • Nieco zmodyfikowano listę narzędzi w procesach 10.1, 10.2, 10.3,

11.0 Project Risk Management

 • Dodano proces: 11.6 Implement Risk Responses (w ramach Executing Process Group)
 • Zmieniono nazwę procesu “Control Risks” na “Monitor Risks”
 • Wprowadzono nową strategię reakcji na ryzyka - Eskalowanie  (ang. Escalate) - w procesie 11.5 Plan Risk Responses
 • Wyodrębniono pojedyncze ryzyko projektowe (ang. individual project risk) i ryzyko całego projektu (ang. overall project risk)

12.0 Project Procurement Management

 • Zaktualizowno treść tej sekcji , uwzgledniając aktualne praktyki branżowe (np. zapewniono zgodność z ISO21500)
 • Proces “Close Procuremets” został włączony do „Control Procurements”

13.0 Project Stakeholder Management

 • Zmodyfikowano treść, uwzględniając aktualne, międzynarodowe praktyki
 • Zorientowano Obszar bardziej na Stakeholder Engagement, mniej zaś na Stakeholder Management
 • Zmieniono nazwę dotychczasowego procesu “Control Stakeholder Engagement” na “Monitor Stakeholder Engagement”
 • Zapewniono zgodność z Project Communication Management, eliminując występujące powtórzenia

Zmiany struktury Obszarów Wiedzy Knowledge Area Structure Changes

W PMBOK ® Guide – Sixth Edition opis każdego Obszaru Wiedzy obejmuje następujące elementy:

 • Definicje i lista procesów (jak Edycja 5-ta)
 • Zestawienie procesów Obszaru Wiedzy w układzie: wejścia, narzędzia i techniki, wyjścia
 • Kluczowe koncepcje (ang. Key Concepts):
  • Opis ważnych tematów i wyjaśnienie istotnych różnic, np. zakres projektu i  zakres produktu w Zarządzaniu Zakresem, czy różnice między Komunikacją (ang. Communication)) a Komunikacjami (ang. Communications) w Zarządzaniu Komunikacją
 • Trendy i pojawiające się praktyki (ang. Trends and Emerging Practices):
  • Opis zmian stosowania praktyk i narzędzi. Na przykład w Zarządzaniu Zakresem jest to zwrócenie uwagi na identyfikację problemów i potrzeb biznesowych oraz na znalezienie rozwiązań dla tych potrzeb, czy współpraca kierownika projektu z analitykiem biznesowym, a w Zarządzaniu Komunikacją zaangażowanie interesariuszy w przeglądy projektu
 • Dopasowanie procesów Obszaru Wiedzy do specyfiki projektu (ang. Tailoring Considerations):
  • Zwrócenie uwagi na nie-preskryptywne podejście do zarządzania projektem, czyli konieczność dopasowania procesów do kontekstu i specyfiki projektu
  • Zawiera listę czynników, które należy wziąć pod uwagę przy takim dopasowaniu (np. zarządzanie wiedzą i wymaganiami, stosowane podejście (np. agile), stabilność wymagań w Zarządzaniu Zakresem)
 • Analiza środowiska Agile-owego /adaptacyjnego:
  • Sekcja ta zwraca uwagę na zagadnienia agile-owe, związane z danym Obszarem Wiedzy. Przykładowo w Zarządzaniu Zakresem jest to niepewność i zmienność wymagań i wynikająca z tego zmiana ilości czasu przeznaczonego na analizę wymagań w stosunku do czasu na prace developerskie.

PMBOK and the PMI Triangle are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

Znajdź nas na Facebooku!