Podsumowanie zmian w Obszarach Wiedzy (ang. Knowledge Areas) w w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition

Podsumowanie zmian w Obszarach Wiedzy (ang. Knowledge Areas) w w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition - JS Project

Druga część tekstu dotyczącego zmian dokonanych w PMBOK® Guide Sixth Edition omawia szczegółowe zmiany w poszczególnych Obszarach Wiedzy.

4.0 Project Integration Management

 • Uwzględniono nowe, rozszerzono dotychczasowe strategiczne i biznesowe produkty, wspierające te właśnie aspekty PMI Talent Triangle®:
  • Plan zarządzania korzyściami (ang. Project Benefits Management Plan) – nowy element
  • Uzasadnienie biznesowe (ang. Business case) – zostało znacznie rozszerzone
 • Wprowadzono nowy process “Manage Project Knowledge” w ramach Executing Process Group
 • Mocno zaakcentowano tzw. lessons learned w trakcie trwania projektu
 • Obszar przejmuje niektóre informacje z procesu „Close Procurements”

5.0 Project Scope Management

 • Zaakcentowano zarówno zakres projektu, jak i zakres produktu (ang. project scope, product scope)
 • Zapewniono powiązanie z innym dokumentem PMI-owym, tj. Requirements Management Practice Guide
 • Zapewniono powiązanie z innym dokumentem PMI-owym, tj.  Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide
 • Uwzględniono temat współpracy kierownika projektu i analityka biznesowego
 • Opisano niektóre praktyki Agile-owe, istotne dla zakresu

6.0 Project Schedule Management

 • Wprowadzono nową nazwę (poprzednia: „Project Time Management”)
 • Proces “Estimate Resources” przesunięto do: Project Resource Management
 • Pominięto metodę Łańcucha Krytycznego (ang. Critical Chain)
 • Wprowadzono szczegółowe informacje o podejściu adaptacyjnym i iteracyjnym:
  • Uwzględniono takie techniki, jak: techniki zwinnego podejmowania decyzji (ang. agile decision-making techniques), planowanie wydania  (ang. release planning), sprint oraz spotkania planistyczne iteracji (ang. iteration planning meetings)
  • Nowy rysunek 6-20 pokazuje powiązania pomiędzy wizją produktu, planowaniem wydania i planowaniem iteracji

7.0 Project Cost Management

 • Obszar jest w zasadzie bez zmian

8.0 Project Quality Management

 • Przesunięto akcent z zapewnienia jakości (ang. Quality Assurance) na zarządzanie jakością (ang. Managing Quality); zmienia się też nazwa tego procesu (na 8.2. „Manage Quality”)
 • Zmodyfikowano listę technik wykorzystywanych w procesach zarządzania jakością
  • Zmodyfikowano listę technik dla procesów: 8.1, 8.2, 8.3,dokonując innego grupowania (na: zbieranie danych, analiza danych, reprezentacja danych)
  • Pominięto niektóre z klasycznych technik TQM, które nie są zbyt często stosowane w projektach, jak analiza Pareto
  • Pominięto tzw. 7 podstawowych technik jakości (ang. Seven basic quality tools)
  • Uwzględniono techniki doskonalenia jakości, jak: Plan-Do-Check-Act oraz Lean Six Sigma

9.0 Project Resource Management

 • Wprowadzono nową nazwę Obszaru Wiedzy: Project Resource Management (zamiast Project Human Resource Management), podkreślając znaczenie wszystkich zasobów, a nie tylko ludzi
 • Zmodyfikowano procesy w Obszarze wiedzy:
  • 9.1 Plan Resource Management (zmieniono nazwę procesu)
  • 9.2 Estimate Resources (wprowadzono proces znajdujący się poprzednio w Project Time Management)
  • 9.3 Acquire Resources
  • 9.4 Develop Team (drobna zmiana nazwy procesu)
  • 9.5 Manage Team (drobna zmiana nazwy procesu)
  • 9.6 Control Resources (wprowadzony nowy proces)
 • Zmieniono techniki stosowane w procesach: 9.3, 9.4, 9.5

10.0 Project Communications Management

 • Wyraźnie odróżniono dwa pojęcia:  Komunikacja (ang. Communication)  i Komunikacje (ang. Communications)
  • Komunikacja to proces transferu wiedzy, informacji i danych między osobami
  • Komunikacje to artefakty wykorzystywane w procesie komunikacji (raporty, prezentacje, spotkania, emaile, spotkania twarzą w twarz, etc.)
 • Zmieniono nazwę procesu 10.3 na Monitor Communications (poprzednio było “Control Communications”)
 • Nieco zmodyfikowano listę narzędzi w procesach 10.1, 10.2, 10.3,

11.0 Project Risk Management

 • Dodano proces: 11.6 Implement Risk Responses (w ramach Executing Process Group)
 • Zmieniono nazwę procesu “Control Risks” na “Monitor Risks”
 • Wprowadzono nową strategię reakcji na ryzyka - Eskalowanie  (ang. Escalate) - w procesie 11.5 Plan Risk Responses
 • Wyodrębniono pojedyncze ryzyko projektowe (ang. individual project risk) i ryzyko całego projektu (ang. overall project risk)

12.0 Project Procurement Management

 • Zaktualizowno treść tej sekcji , uwzgledniając aktualne praktyki branżowe (np. zapewniono zgodność z ISO21500)
 • Proces “Close Procuremets” został włączony do „Control Procurements”

13.0 Project Stakeholder Management

 • Zmodyfikowano treść, uwzględniając aktualne, międzynarodowe praktyki
 • Zorientowano Obszar bardziej na Stakeholder Engagement, mniej zaś na Stakeholder Management
 • Zmieniono nazwę dotychczasowego procesu “Control Stakeholder Engagement” na “Monitor Stakeholder Engagement”
 • Zapewniono zgodność z Project Communication Management, eliminując występujące powtórzenia

Zmiany struktury Obszarów Wiedzy Knowledge Area Structure Changes

W PMBOK ® Guide – Sixth Edition opis każdego Obszaru Wiedzy obejmuje następujące elementy:

 • Definicje i lista procesów (jak Edycja 5-ta)
 • Zestawienie procesów Obszaru Wiedzy w układzie: wejścia, narzędzia i techniki, wyjścia
 • Kluczowe koncepcje (ang. Key Concepts):
  • Opis ważnych tematów i wyjaśnienie istotnych różnic, np. zakres projektu i  zakres produktu w Zarządzaniu Zakresem, czy różnice między Komunikacją (ang. Communication)) a Komunikacjami (ang. Communications) w Zarządzaniu Komunikacją
 • Trendy i pojawiające się praktyki (ang. Trends and Emerging Practices):
  • Opis zmian stosowania praktyk i narzędzi. Na przykład w Zarządzaniu Zakresem jest to zwrócenie uwagi na identyfikację problemów i potrzeb biznesowych oraz na znalezienie rozwiązań dla tych potrzeb, czy współpraca kierownika projektu z analitykiem biznesowym, a w Zarządzaniu Komunikacją zaangażowanie interesariuszy w przeglądy projektu
 • Dopasowanie procesów Obszaru Wiedzy do specyfiki projektu (ang. Tailoring Considerations):
  • Zwrócenie uwagi na nie-preskryptywne podejście do zarządzania projektem, czyli konieczność dopasowania procesów do kontekstu i specyfiki projektu
  • Zawiera listę czynników, które należy wziąć pod uwagę przy takim dopasowaniu (np. zarządzanie wiedzą i wymaganiami, stosowane podejście (np. agile), stabilność wymagań w Zarządzaniu Zakresem)
 • Analiza środowiska Agile-owego /adaptacyjnego:
  • Sekcja ta zwraca uwagę na zagadnienia agile-owe, związane z danym Obszarem Wiedzy. Przykładowo w Zarządzaniu Zakresem jest to niepewność i zmienność wymagań i wynikająca z tego zmiana ilości czasu przeznaczonego na analizę wymagań w stosunku do czasu na prace developerskie.

PMBOK and the PMI Triangle are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok